Είστε εδώ

Δανιήλ Γιώργος, «Κείμενα. Από Τα τοπία: Ανασκαφές», Χάρτης, τχ. 10 (Φεβρουάριος 1984), σ. 435