Είστε εδώ

Δανιήλ Γιώργος, «Κείμενα. Από Τα τοπία: Θεσσαλονίκη, 1979 μ.Χ.», Χάρτης, τχ. 10 (Φεβρουάριος 1984), σ. 434