Είστε εδώ

Καλοκύρη Ελένη, «Ο Μπόρχες με την Μαρία Κοντάμα, Αθήνα 1984», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 138