Είστε εδώ

Δήμου Γιώργος, «[Κ.Π. Καβάφης]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 533