Είστε εδώ

Καλοκύρης Δημήτρης,Καλοκύρη Ελένη,Πιερής Μιχάλης,Haas Diana, «[Χρονολόγιο Κ.Π. Καβάφη]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 514-525