Είστε εδώ

Riis Jacob A., «Ραφείο, Νέα Υόρκη 1889», Χάρτης, τχ. 4 (Ιανουάριος 1983), σ. 472