Είστε εδώ

Brecht Bertolt, «Κείμενα. Τρία ποιήματα για τον Charles Laughton. I Η κοιλιά του Λώτον», Χάρτης, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1982), σ. 160