Είστε εδώ

Szathmári Sándor, «Vojago al Kazohinio/Ταξίδι στην Καζοχινία (Απόσπασμα)», Τραμ, τχ. 2 (Δεκέμβρης 1971), σ. 51-52