Είστε εδώ

«Βιβλιοπωλεία Μπαρμπουνάκη», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 148