Είστε εδώ

Seifert Jaroslav, «Πριν στεγνώσουν τα δύο τρία φύλλα», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 81