Είστε εδώ

Σαμαρά Ζωή, «[Georges-Olivier Châteaureynaud]», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 48