Είστε εδώ

Σακελλίου-Schultz Λιάνα, «Δύο ποιήματα. Η αχλύς της Σαντορίνης», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 19-20