Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Σκαλωμαρία. Εκ των ένδον συνέχεια…», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 96