Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Σκαλωμαρία. Στην Κολονία», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 121-124