Είστε εδώ

Αρχιμανδρίτου Μαρία, «Της Απουσίας», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 23-24