Είστε εδώ

Bender Hans, «Στα υψώματα της Αβυσσηνίας», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 27-32