Είστε εδώ

Δήμου Νίκος, «Τρεις το πρωί», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 12-14