Είστε εδώ

Αρχιμανδρίτου Μαρία, «Αναστροφές», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 47