Είστε εδώ

Δωριάδης Αντώνης, «Πέντε ποιήματα. Café Apollinaire», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 15