Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «1917-1918», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 92