Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Φωτ. 2. Προεξοχές (σαχνισιά) με ποικιλία ως προς τις διαστάσεις, το σχήμα και τα μορφολογικά τους στοιχεία», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 182