Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Ενέργειες της Δημογεροντίας κατά τη διάρκεια τριών σημαντικών περιόδων της ιστορίας της Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 53-65