Είστε εδώ

Burstein Stanley M., «Benjamin Isaak, The Greek Settlements in Thrace until the Macedonian Conquest. Σελ. XV + 304, έκδ. E.J. Brill, Leiden 1986 $ 38.75», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 200-201