Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Βιογραφικό και βιβλιογραφικό σημειώματα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 80