Είστε εδώ

Παπατσαρούχας Γιώργος, «Κορίτσι με τα φρούτα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 39