Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Οι συνεργάτες και τα κείμενά τους», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 5-9