Είστε εδώ

Βιζυηνός Γεώργιος, «Γεώργιος Βιζυηνός. Επιλογή από τα ποιήματά του. Το συμβούλιον των γραμματέων (Μετά τον ποιητικόν διαγωνισμόν του 1874)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 12-13