Είστε εδώ

Grandjean Yves, «Académie des sciences sociales et politiques de la République socialiste de Roumanie, Institiut d' Archéologie de Bucarest, Actes du IIe Congrès internationale de Thracologie (Bucarest, 4-10 septembrȩ 1976), édités par R. VULPE, Bucarest, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980, τόμ. Ι, 470 σελ.· τόμ. ΙΙ, 462 σελ.· τόμ. ΙΙΙ, 461 σελ.», Θρακικά Χρονικά, τχ. 40 ( 1985), σ. 153