Είστε εδώ

Παπατσαρούχας Γιώργος, «Στο Φανάρι η αρχαία Ξάνθεια», Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 ( 1983), σ. 98-100