Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Μωσαϊκό δαπέδου από σπίτι στη Μαρώνεια», Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 ( 1983), σ. 73-74