Είστε εδώ

Μαργαριτοπούλου-Μεταλλινού Χαρίλεια, «Καλοκαίρι (Άβδηρα)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 ( 1983), σ. 67