Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Μια μικρή ευτυχία», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 28