Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 47