Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κάρτα που στάλθηκε στην Ξάνθη από την Καβάλα την 1 Αυγ. 1922. Στοιχεία που αναγράφονται στην πίσω πλευρά της κάρτας: 27314 Editeur: S.K. Diamantopoulos Libraire Cavalla con appr. Ufficio 8. Mpa. Milano 7903», Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 40