Είστε εδώ

Σαλτιέλ Μωρίς, «Σκέψεις και προτάσεις για πολιτιστικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 33 ( 1977), σ. 154-157