Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Σελίδες χειρογράφου. Μελέτη. Πρόλογος», Θρακικά Χρονικά, τχ. 33 ( 1977), σ. 72