Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εικόνα 2. Τμήμα εικόνας με τις μορφές τριών Αποστόλων», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 55