Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το Ματσίνειο Παρθεναγωγείο Ξάνθης, 1900 », Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 7