Είστε εδώ

Μπακαλάκης Γεώργιος, «Η Θεοφανώ της Μεσημβρίας και η κραυγή μου προς σε ελθέτω», Θρακικά Χρονικά, τχ. 29 ( 1972), σ. 9-10