Είστε εδώ

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Βιβλιογραφία», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 29