Είστε εδώ

Ποιμενίδης Άγγελος, «Αρχαιολογικά της Θράκης», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 26 (Απρίλιος 1967), σ. 114-118