Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Βαλαωρίτης. Ο ελευθερωτής και ο ποιητής», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 26 (Απρίλιος 1967), σ. 95-105