Είστε εδώ

Δανδαλίδης Δημήτριος, «Άβδηρα. Κληρονομικόν δίκαιον», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 25 (Ιανουάριος 1967), σ. 56-58