Είστε εδώ

Σπανδωνής Νικόλαος, «[Εισαγωγικά στη συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Ρ. Ραγκαβή]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 175-176