Είστε εδώ

Κολοζώφ-Μαρκίδου Μαρία, «Η απελευθέρωση της Κομοτηνής», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 22 (Άνοιξη 1966), σ. 72-75