Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα για τον Wolfgang Borchert]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 21 (Ιανουάριος 1966), σ. 43