Είστε εδώ

Παυλίδης Χρήστος, «Κόσσυνθος (λάδι)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 20 (Οκτώβριος 1965), σ. 207