Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Έντυπα που λάβαμε», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 173-174