Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Εισαγωγικό σημείωμα για το κείμενο που ακολουθεί]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 163