Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «[Άτιτλο σχέδιο]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 130